Търсене

Каталог

Обучения

 

Орофациални, говорни и хранителни механизми 

 

Биомеханика и терапия на оралномоторни механизми

двудневен обучителен тренинг

 

Курсът е подходящ за практикуващи и начинаещи логопеди с интерес към прилагането на орално-моторен подход в логопедичната практика. В него ще бъде предоставена теоретична и практическа информация за биомеханичните закономерности на орално-моторните механизми и използването им в терапевтичното планиране и въздействие при артикулационните нарушения. Ще бъдат демонстрирани методи за прилагане на масажни и стимулиращи технически средства, чиято цел е да стимулират сензорната преработка и двигателната организация на оралната моторика. Ще бъдат обсъждани случаи от практиката и възможности за планиране и структуриране на терапевтичните стъпки в краткосрочен и дългосрочен план.


Тематична програма:

1. Анатомични структури и развитие на артикулационния апарат и свързани системи
1.1. Пренатален и постнатален период
1.2. Фактори на развитието и функционални умения
1.3. Сензомоторно и психомоторно развитие и онтогенеза на говорните звукове
2. Развитие и елементи на моторния контрол и моторното учене
2.1. Интеграция на рефлексно-стимулираните движения
2.2. Развитие на орален и артикураторен праксис
3. Техники за изследване на оралните механизми през различни възрастови етапи
3.1. Хранителни механизми
3.2. Маркери за проблеми в развитието на оралномоторните механизми
3.3. Диагностични инструменти и анализ
4. Някои патологични фактори от структурен и функционален характер, повлияващи развитието на оралната моторика
4.1. Структурни аномалии
4.2. Вариативни анатомични особености
4.3. Развитийни „вредни“ орално-моторни механизми
5. Терапевтични техники в логопедичната терапия за стимулиране на оралномоторните и говорни механизми
5.1. Стабилизация и динамика на артикулаторните говорни структури
5.2. Техники на сензорно стимулиране за „картографиране“ на лицевите и орални структури
5.3. Техники за стимулиране на двигателна активност – сила, обем и динамика
5.4. Техники за стимулиране на правилна артикулаторна звукова продукция
6. Терапевтични техники и технически пособия
6.1. Регулация и стимулация на сетивната регистрация и преработка
6.2. Техники за използване на пасивни и вибрационни масажори
7. Основни похвати на терапевтично въздействие за артикулаторен тренинг при нозологични категории, обект на логопедична терапия.

 

Организатори: Обединена терапевтична практика „Детски истории“ и „Бланико“ ООД

Водещ: Светлана Картунова

Дата: 18-19 май 2019 г. / 9:00 – 17:00 ч.

Място: София, бул. „Цариградско шосе“ №23 (Обединена терапевтична практика „Детски истории“)

Такса участие: 250 лв.

Максималният брой участници е ограничен.

За информация и записване:
email: sosunnykids@gmail.com

gsm: 0887 454 868

 

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ 

 

*****************************************************************************

 Оралномоторни и хранителни механизми


Логопедична терапия на оралномоторните и хранителните механизми

(при деца с ДЦП, генетични синдроми и проблеми в сензорната преработка)

двудневен обучителен тренинг

 

Курсът е подходящ за специалисти с интерес към сензорното стимулиране на оралната моторика и хранителните механизми. В него ще бъдат представени актуални техники за терапевтично въздействие при неврологични и генетични заболявания в ранното детство и след 3-годишна възраст. Ще бъде предоставена теоретична и практическа информация за методи на разпознаване и въздействие на нарушения на сензорната преработка и интеграция в развитието на храненето и комуникацията. На тренинга ще бъдат демонстрирани техники за стимулиране на сетивната и двигателната организация на говорните и хранителните механизми. Ще бъдат обсъждани възможности за планиране на терапевтични стратегии по казуси от практиката.

 

Тематична програма:

1. Анатомични и неврофизиологични особености в развитието на орално-лицевите структури, ангажирани в храненето
1.1. Пренатални и перинатални фактори
1.2. Постнатален период и биофизиологични фактори на храненето
1.3. Характеристика на процесите на сензорна регистрация и преработка и етапи на неврологична зрялост
1.4. Фактори на развитието и ранни маркери за проблеми в мускулния тонус и двигателния контрол
1.5. Анализ на казус и дискусия
2. Комуникативни особености в развитието при бебета и деца с проблеми в храненето, базирани на нарушения в сензорната преработка
2.1. Проблеми в регулацията
2.2. Сензорна допустимост и изявени трудности в интеракцията
2.3. Анализ на казус
3. Диагностични маркери за нарушения на мускулния тонус и сензорната регистрация и преработка в орално-лицевите структури и хранителни механизми
3.1. Организация на изследването – технически и организационни методи
3.2. Диференциална диагностика на оралномоторни нарушения и проблемите в сензорната преработка в орално-лицевата област
3.3. Дискусия и анализ на казуси
4. Терапевтично планиране и избор на подходи
4.1. Принципи на определяне на първостепенни нужди при деца с ДЦП, генетични синдроми и други неврологични нозологии
4.2. Принципи на определяне на първостепенни нужди при проблеми в сензорната преработка на орално-моторните и хранителните механизми
4.3. Оралномоторна и оралносензорна терапия
4.4. Дискусия и анализ на казуси
5. Техники на безопасност и хигиена на въздействието
5.1. Технически изисквания и стандарти за хигиенна степен и превенция
5.2. Техники на безопасност при прилагане на терапевтични подходи при оралномоторните нарушения и при нарушения на хранителните механизми

 

Организатори: Обединена терапевтична практика „Детски истории“ и „Бланико“ ООД

Водещ: Светлана Картунова

Дата: 7-8 декември 2019 г. // 9:00 – 17:00 ч.

Място: София, бул. „Цариградско шосе“ №23 (Обединена терапевтична практика „Детски истории“)

Такса участие: 250 лв.

За информация
email: sosunnykids@gmail.com
gsm: 0887 454 868

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ


*****************************************************************************

 Senzorna_integrazia.jpg

Терапевтични стратегии в логопедичната работа при нарушения в сензорната преработка и двигателното планиране

водещ: Светлана Картунова


Доброто детско развитие се основава на поява и еволюиране на неврофизиологични и емоционални процеси, които имат специфична последователност, синхронизация и баланс. Ефективната работа на сензорните системи осигурява развитието на способностите за учене, усвояването на умения, задоволяването на нуждата от комуникация и нейното използване. Взаимодействието с околната среда и обработката на нейните въздействия изграждат стратегии за справяне с трудности, увереност в собствените способности и самостоятелност.

Трудностите в процесите на сензорна преработка се отразяват негативно върху възприемането на сигналите от средата и от собственото тяло, което пък възпрепятства адаптивните механизми. Нарушават се способностите за фокусиране върху дейности, развитието на двигателното планиране и изграждането на стратегии за справяне в ежедневни ситуации. В глобален план страда комуникацията, регулацията на емоциите и поведението.

Настоящето обучение предоставя теоретична информация за повишаване на познанията за отражението на проблеми в сензорната преработка и двигателно планиране в развитието на комуникацията. Практическата насоченост на курса е за интегрирано използване на стратегии и различни техники за сензорна регулация. Ще бъде отделено внимание и на прилагането им в хода на логопедично въздействие при деца с проблеми в развитието. По време на тренинга ще има възможност за обсъждане и анализ на случай от практиката на участниците в тренинга при спазване на правилата за конфиденциалност и изискванията за представяне на казус.


Организация на обучението:

Обучението включва два модула с общо 32 часа (16+16) теоретичен и практически тренинг.
Място: Обединена терапевтична практика „Детски истории“
София, бул. „Цариградско шосе“ №23

Първи модул (16 часа) – 270 лв.
Събота и неделя по 8 часа – по обявената програма.
Дата: 15–16 юни 2019 г. // 9:00 – 17:00 ч.

Втори модул (16 часа) – 150 лв.
По желание участниците могат да преминат и практически тренинг до 3 месеца след първия. Допускат се до двама участници едновременно.
Провеждане: По предварителна договорка по 4 часа на ден – тренинг в режим на пряко наблюдение, участие и инструкции в терапевтична среда.
Дата: По индивидуална договорка според възможностите на участниците и организацията на терапевтичната практика.

 

Обучението завършва с получаването на удостоверение с описание на броя обучителни часове, получената информация и практическия опит, придобит от участниците.

В таксата за участие се включват печатни материали и други ресурси, нужни за повеждането на обучението; осигуряване на помещение и материално-технически средства за провеждане на практическите тренинги; кафе-паузи.

На всеки участник се издава фактура за платената сума. Фактурата се издава при получен банков превод на сумата.

Банкови детайли:
Получател: САФЕЯ ЕООД
Банка: Първа Инвестиционна Банка 
IBAN: BG56FINV91501016430108 
BIC: FINVBGSF
Основание за плащане: Обучение СИЛ 1 – за първи модул и СИЛ 2 – за втори модул.

 

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

За информация
email: sosunnykids@gmail.com
gsm: 0887 454 868


Терапевтични стратегии в логопедичната работа при нарушения в сензорната преработка и двигателното планиране програма на тренинга

тематичен план

1. Сензорна преработка и интеграция в неврофизиологичното развитие на детето.
1.1. Пренатален и постнатален период.
1.2. Примитивни рефлекси, моторно учене и двигателно планиране.
1.3. Сензомоторно и психомоторно развитие на детето.
2. Характеристика на нарушенията на сензорната преработка и поведенчески прояви.
2.1. Ранни маркери за сензорноинтегративни дефицити – регулация, хранене, поведение.
2.2. Нарушения на моторното планиране и маркери за разпознаване.
2.3. Наблюдение и обсъждане на казуси.
3. Техники за събиране на информация и определяне на маркерите за нарушения на сензорната преработка и моторното планиране.
3.1. Организация на средата.
3.2. Организация и провеждане на изследването.
3.3. Събиране и анализ на информацията.
4. Стратегии за терапевтично планиране при нарушения на сензорната преработка и моторното планиране.
4.1. Определяне на първостепенни нужди и базови ресурси в индивидуални казуси.
4.2. Оборудване на терапевтична среда и подготовка на сесия.
4.3. Стратегии за въздействие и взаимодействие в различни възрасти.
5. Терапевтични техники в логопедичната терапия при нарушения на сензорната преработка и моторното планиране
5.1. Планиране на терапевтична стратегия – краткосрочни и дългосрочни цели.
5.2. Отчитане на реакции и анализ на терапевтична сесия.
5.3. Анализ на казуси и алгоритъм за индивидуално планиране.


Обучението е предназначено за специалисти, работещи с деца с проблеми в развитието от различно естество и с интерес към спецификата на сензорната преработка. Препоръчително е участниците да имат минимум 6 месеца практически опит в областта на диагностиката и терапията на деца и лица с развитийни нарушения и заболявания.


По време на обучението участниците ще получат демонстрационни материали, литература и консултиране в съответствие със спецификата на разглежданата проблематика.

 

Facebook Like Box

Контакти

БЛАНИКО ООД тел.: 0882 700 306
info@specialnite-deca.bg Работно време: понеделник – петък
10:00 – 17:00

Препоръчано